| Rezerwacja biletów promowych - tel.: 57 737 37 78

Ładunki niebezpieczne

Ładunki niebezpieczne, powszechnie nazywane ADR (Umowa Europejska Dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych) muszą być zgłaszane do przewozu z wyprzedzeniem minimum 24 godzin przed planowanym odejściem promu. Za przewóz materiałów niebezpiecznych naliczana jest dodatkowa opłata. Należy pamiętać, iż nie na każdej trasie przewóz materiałów niebezpiecznych jest dozwolony, np. Tallinn - Helsinki. Ograniczenia te dotyczą przede wszystkim promów pasażerskich, wtedy pozostaje wybór trasy, obsługiwanej tylko przez promy towarowe, np. Gdynia - Helsinki. Kierowca, który zgłasza do transportu morskiego ładunek niebezpieczny, jest zobowiązany do przedstawienia deklaracji ładunku niebezpiecznego oraz karty bezpieczeństwa lub karty charakterystyki.

Poniżej znajduje się klasyfikacja ADR:

 1. Materiały i przedmioty wybuchowe
 2. Gazy
 3. Materiały ciekłe zapalne
 4. Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
 5. Materiały samozapalne
 6. Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 7. Materiały utleniające
 8. Nadtlenki organiczne
 9. Materiały trujące
 10. Materiały zakaźne
 11. Materiały promieniotwórcze
 12. Materiały żrące
 13. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne